Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος “PREVENT” | “PREVENT” Launch Announcement

Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος “PREVENT” | “PREVENT” Launch Announcement

English text follows

Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος “PREVENT”

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) με συνολική χρηματοδότηση ύψους €2,3 εκ, που θα ενισχύσει την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE καθώς και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το PREVENT έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2027, το PREVENT θα υποστηρίξει περίπου 37 έργα (28 στην Ελλάδα και 9 στην Κύπρο), μέσω μιας ενιαίας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με δύο θεματικές. Οι θεματικές θα αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της βίας κατά των παιδιών, και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων συνηγορίας, έρευνας και υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί βία. Τα άτομα/ομάδες που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα είναι κυρίως οι ΟΚοιΠ, άτομα που έχουν βιώσει έμφυλη βία, παιδιά που έχουν βιώσει βία, επαγγελματίες πρώτης γραμμής, καθώς και οι φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα PREVENT θα προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που θα υλοποιηθεί από το Social Dynamo, το NGO Ηub του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για την προώθηση της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της βιωσιμότητάς τους.

*Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.


“PREVENT” Launch Announcement

Bodossaki Foundation, as co-funder and coordinator, in partnership with the NGO Support Centre (Cyprus), announces the launch of the project “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT), with a total funding of €2.3 million that will support civil society organisations (CSOs) in Greece and Cyprus.

PREVENT is co-funded by the European Union, through the Citizens, Equality, Rights, and Values (CERV*) 2023-DAPHNE programme, and by Bodossaki Foundation and NGO Support Centre. PREVENT aims to prevent and combat gender-based violence (GBV) and violence against children, by supporting Civil Society Organisations (CSOs) active in these fields, in Greece and Cyprus, and by increasing their knowledge, capacity and sustainability.

During the 3 years of its implementation, running from February 2024 to January 2027, PREVENT will support approximately 37 CSO projects (28 projects in Greece and 9 in Cyprus) through a single open call for proposals consisting of 2 themes. The themes will address the prevention and combating of gender-based violence and the prevention and combating of violence against children.

More specifically, the call aims to provide financial support to organisations for the implementation of information and education activities to prevent and combat gender-based violence, violence against children and gender stereotypes. At the same time, it aims to support advocacy, research and support activities for people who have been subjected to violence. The individuals/groups that will benefit from the project are mainly CSOs, people who have experienced gender-based violence, children who have experienced violence, frontline professionals, as well as policy makers at national and European level, the media and the general public. More information on the call and the deadline for applications will be announced shortly.

The project will also offer a comprehensive capacity building programme, tailored to the needs of CSOs in Greece and Cyprus, to promote their organisational development and sustainability, with the overall purpose to contribute to building a robust and democratic civic space in Europe. The capacity building programme will be implemented by Social Dynamo, the NGO Hub of the Bodossaki Foundation, in collaboration with the NGO Support Centre.

*The Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) programme was launched in 2021 under the Justice, Rights and Values Fund of the European Union, for the period 2021-2027.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.